Training

Leren van en met elkaar

Trainingen bieden de mogelijkheid om in een kleine groep kennis en vaardigheden op te doen. De deelnemers leren van en mét elkaar. De trainingen die Maja Visser geeft en ontwerpt zijn persoonsgericht. Zij liggen op het gebied van de intermenselijke communicatie en vaardigheden. Het onderwerp van de training varieert en dat geldt ook voor de werkwijze, het tijdsbeslag (1 - 4 dagen), de plaats en de groepsgrootte (8 - 12 deelnemers). De training effectieve consultvoering verzorgt ze samen met Agnes Roks. Verder is met haar en Nettie Aarts afgesproken dat ze elkaars trainingen overnemen bij bijv. ziekte of andere vormen van overmacht. Zo is de continuïteit voor klanten verzekerd.

Didactisch model

Basis voor al haar trainingen is het didactisch model van Karin de Galan, dat zorgt voor een scherpe diagnose en trainingen die werken.
De praktijk van de deelnemers vormt hierbij het uitgangspunt. Van daaruit wordt gekeken welk gedrag vertoond wordt en welke effecten dit heeft. Na het stellen van de diagnose wordt vastgesteld welk gedrag met bijbehorend effect gewenst is. Met stap-voor-stap oefeningen wordt dit gedrag dan ingeoefend. Het spreekt vanzelf dat er hierbij veel aandacht is voor het creëren van een veilige situatie.

Soorten trainingen

1. Training De Dramadriehoek

Een specifieke training die zich al ruimschoots heeft bewezen is De Dramadriehoek. In deze training staat het leren omgaan met 'slachtoffergedrag' centraal. Hoe ga je om met cliënten die de verantwoordelijkheid voor hun gedrag en voor zichzelf op jouw bordje schuiven? Hoe voorkom je dat je in deze valkuil stapt? Hoe toon je je betrokkenheid zonder de verantwoordelijkheid over te nemen? Hierbij kan het gaan om communicatiepatronen in de relatie arts-patiënt, hulpverlener-cliënt of leidinggevende-ondergeschikte. Maar het kan ook blokkerend werken in teams die op weg zijn naar zelfsturing. Het effect van de training is onder andere dat je inzicht hebt in het patroon en nieuwe handelings­mogelijkheden om eruit te stappen of eruit te blijven. Zo wordt het professioneel handelen vergroot. Maja Visser heeft deze training voor verschillende doelgroepen ontwikkeld, denk aan verpleegkundig specialisten, de arts of AIO. Je leest hier hoe de trainingen gewaardeerd worden.

2. Training Effectieve consultvoering

Tegenwoordig is het belangrijk dat je een efficiënt consult met behandelresultaat in korte tijd realiseert, met een concrete diagnose als startpunt. Tegelijkertijd is de relatie met de cliënt van belang en moet je ook nog allerlei handelingen verrichten. In de training leer je hoe je de regie houdt tijdens het consult, het gesprek te structureren, doelgericht te werken en toch de relatie met de cliënt goed te houden. Volgens oud-deelnemers is de training interactief, praktisch, direct toepasbaar, confronterend, soms een eyeopener en biedt het handvatten. De training is gericht op alle medische professionals die zelfstandig consulten draaien, denk dan aan oefentherapeuten, verpleegkundig specialisten, (huis)artsen en verpleegkundigen. Maja Visser verzorgt deze training samen met Agnes Roks.

3. (Training) Begeleide intervisie

In veel organisaties functioneren intervisiegroepen. Een intervisiegroep bestaat uit deelnemers met een vergelijkbare functie die geen directe gezagsrelatie hebben. Door het bespreken van concrete werkervaringen kunnen de deelnemers hun professionele handelen verbeteren. Werkproblemen die vaak aan bod komen zijn: samenwerking met collega's en assistentes, het omgaan met eisende patiënten en hun familie, klachten en conflicten, de spanning tussen werk en privé en het omgaan met een onjuiste diagnose / medicatie. Vraag is echter hoe je zo'n groep opzet. Maar ook: hoe werkt intervisie eigenlijk? En wat is de beste structuur voor intervisiebijeenkomsten? Tijdens een aantal bijeenkomsten leer je een methode te gebruiken waarmee je na afloop van de training zelfstandig verder kunnen. Een beproefde methode... Maja Visser leidt zelf ook intervisiegroepen.

4. Training Persoonlijke effectiviteit

Elke dag opnieuw wordt er veel van je gevraagd. Naast alle werkzaamheden doen patiënten, supervisoren, verpleegkundigen en collega's voortdurend een beroep op je. Werken met meerdere 'mappen' die tegelijk open staan, is heel gewoon. Zodoende kun je het gevoel krijgen, dat je steeds achter jezelf aanloopt, dat je de grip verliest en het niet goed doet... Bij persoonlijke effectiviteit gaat het over effectief managen van je eigenschappen en capaciteiten. Je ontdekt je onbewuste drijfveren en belemmerend gedrag. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: doelen stellen en die kunnen bereiken, grenzen stellen aan anderen, feedback geven, prioriteiten stellen, omgaan met stress en een persoonlijk actieplan maken.

5. Training Familiegesprekken: gesprekken voeren met partners, mantelzorgers en familie

Het voeren van familiegesprekken hoort steeds meer tot het dagelijks werk van artsen. Dit is vaak lastig omdat allerlei complexe zaken die spelen in het familiesysteem zich ook hier laten gelden. En dan vinden dit soort gesprekken ook nogal eens plaats in een crisissituatie.
Allerlei emoties als boosheid, verdriet, teleurstelling en machteloosheid kunnen de overhand krijgen. Als arts kun je het gevoel hebben de regie in deze gesprekken gemakkelijk kwijt te raken. Een goed familiegesprek voeren is dan ook helemaal niet zo eenvoudig als het lijkt.
In deze training leer je met de systeemtheorie als kader naar families te kijken, bewuster je eigen positie en rol in te nemen, de regie te houden in het gesprek en tegelijk ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zich gehoord en gezien voelen.

6. Cursus Leiden van Bijbelstudiekringen

Hoe leid je een Bijbelstudiekring? Welke taken horen hierbij en hoe stel je de juiste vragen? Wat zijn passende leiderschapsstijlen? Hoe breng je diepgang aan? Welke groepsprocessen spelen een rol en hoe ga je om met emoties en verschillen in de groep? Deze cursussen geven gespreksleiders meer zelfvertrouwen: ze voelen zich vrijer in het leiden van de kring en hebben meer handelings­mogelijkheden / handvatten ter beschikking om in te spelen op allerlei situaties die zich nu eenmaal voordoen in kringen en groepen.